GLASPAK opakowania drewniane opakowania eksportowe

Packaging solutions

Dane kontaktowe

GLASPAK Adrian Widera Spółka Jawna
GLASPAK Adrian Widera
ul. Wapienna 24
42-520 Dąbrowa Górnicza

NIP PL6292501679

Wszelkie zapytania prosimy kierować bezpośrednio na e-mail:

biuro@glaspak.pl

W zapytaniu prosimy o podanie wymiarów szkła (wysokość, długość), grubość zespolenia, rodzaj zespolenia lub wagę szkła, rodzaj i grubość przekładki (talk/papier/korek).

 

Kontakt telefoniczny:

Opakowania eksportowe:

tel. 609 097 458

tel. 32 264 06 25

Mapa


Pokaż Firma Produkcyjno-Handlowa GLASPAK Adrian Widera na większej mapie

INFORMACJA O RODO:

Szanowni Państwo,

 

Współpracując lub kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, dlatego w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. prezentujemy poniżej klauzulę informacyjną w związku z zebraniem Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nią.

 

INFORMACJE DLA PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH ORAZ PODMIOTÓW KOMUNIKUJĄCYCH SIĘ Z FPH GLASPAK Adrian Widera 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Wapienna 24), ZGODNIE Z ART. 13 RODO

 

Współpracując lub kontaktując się z nami dochodzi do przekazania przez Pana / Panią swoich danych osobowych do FPH GLASPAK Adrian Widera – dlatego działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informujemy, że:

 

  1. Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych jest Adrian Widera prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FPH GLASPAK Adrian Widera, z siedzibą pod adresem: 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Wapienna 24.

 

  1. Dane do kontaktu: biuro@glaspak.pl

 

  1. Pani/Pana dane osobowe – przetwarzane będą w zależności od treści korespondencji celem:

 

  1. Przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, dane do kontaktu: (adres e-mail, numer telefonu), adres serwera i IP  (wymagane przy komunikacji elektronicznej) i ewentualne inne dane podane przez Pana / Panią w komunikacji z nami (np. stanowisko).

W przypadku nawiązania współpracy lub realizacji już zawartej umowy dodatkowo przetwarzane będą następujące dane (Firma, adres prowadzenia działalności, NIP, inne dane dostępne w rejestrach publicznych (np. CEIDG)).

 

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych koniecznych do podjęcia działań na Pana / Pani żądanie przed zawarciem umowy lub koniecznych do wykonania umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych koniecznych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie prowadzonej korespondencji.

 

W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie w zależności od sytuacji:

 

Informujemy, iż udostępnione nam dane będą przetwarzane jedynie – w zależności od sytuacji – celem zawarcia umowy, wykonania umowy już zawartej i jej rozliczenia albo celem jedynie komunikowania się z Państwem.

 

  1. Odbiorcami danych – w przypadku zamiaru podjęcia współpracy lub realizacji już zawartej umowy – są:

 

W pozostałych przypadkach (jedynie komunikacja): odbiorcami danych jest Administrator i jego pracownicy.

 

  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej – przez Nas lub przez FPH GLASPAK Adrian Widera z podmiotem reprezentowanym przez Pana / Panią – umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Natomiast dane osobowe znajdujące się w korespondencji są przechowywane przez okres sześciu lat, od końca roku w jakim dokonano ich zebrania.

 

  1. Posiada Pan / Pani prawo: dostępu do treści Pana / Pani danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana / Panią zgody.

Ponadto ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie osobowych narusza przepisy RODO.

 

Może Pan / Pani w każdej chwili uzyskać u nas informacje o Pana / Pani danych zapisanych u nas.

W razie konieczności proszę skorzystać z danych do kontaktu wskazanych wyżej.

 

Informacji udzielimy Państwu chętnie również na drodze elektronicznej, przez co gwarantujemy Państwu prawo do przenoszalności danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora.

 

  1. Dane będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany.

W sposób zautomatyzowany dane osobowe będą przetwarzane tylko w przypadku w jakim będzie tu wynikiem działania programu lub zabezpieczeń informatycznych (np. BACK-UP plików, filtr SPAM-u).